Σχέδιο έκθεσης - CULT_PR(2013)521738Σχέδιο έκθεσης
CULT_PR(2013)521738

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την ευρωπαϊκή γαστρονομική κληρονομιά: πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές
(2013/2181(INI))
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxela

26.11.2013

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: