Návrh správy - CULT_PR(2013)521738Návrh správy
CULT_PR(2013)521738

NÁVRH SPRÁVY
o európskom gastronomickom dedičstve: kultúrne a vzdelávacie aspekty
(2013/2181(INI))
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Spravodajca: Santiago Fisas Ayxela

26.11.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: