Udkast til betænkning - CULT_PR(2016)587655Udkast til betænkning
CULT_PR(2016)587655

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Ordfører: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

15.9.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: