Σχέδιο έκθεσης - CULT_PR(2016)587655Σχέδιο έκθεσης
CULT_PR(2016)587655

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγήτριες: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

15.9.2016

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: