Raporti projekt - CULT_PR(2016)587655Raporti projekt
CULT_PR(2016)587655

RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Kultuuri- ja hariduskomisjon
Raportöörid: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

15.9.2016

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: