Mietintöluonnos - CULT_PR(2016)587655Mietintöluonnos
CULT_PR(2016)587655

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Esittelijät: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

15.9.2016

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: