Návrh správy - CULT_PR(2016)587655Návrh správy
CULT_PR(2016)587655

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Spravodajkyne: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

15.9.2016

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: