Σχέδιο έκθεσης - CULT_PR(2022)738565Σχέδιο έκθεσης
CULT_PR(2022)738565

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τη μεταφορά της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στο εθνικό δίκαιο
(2022/2038(INI))
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγήτρια: Petra Kammerevert

17.11.2022

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: