Advies - DEVE_AD(2012)480587Advies
DEVE_AD(2012)480587

ADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
aan de Commissie visserij
over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique
(18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))
Rapporteur voor advies: Gabriele Zimmer

27.3.2012

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: