Stanovisko - DEVE_AD(2012)480587Stanovisko
DEVE_AD(2012)480587

STANOVISKO
Výboru pre rozvoj
pre Výbor pre rybné hospodárstvo
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa ustanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mozambickou republikou
(18059/2011 - C7-0028/2012 - 2011/0378(NLE))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Gabriele Zimmer

27.3.2012

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: