Stanovisko - DEVE_AD(2019)629646Stanovisko
DEVE_AD(2019)629646

STANOVISKO
Výboru pro rozvoj
pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Zpravodajka: Maria Heubuch

12.2.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: