Udtalelse - DEVE_AD(2019)629646Udtalelse
DEVE_AD(2019)629646

UDTALELSE
fra Udviklingsudvalget
til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Ordfører for udtalelse: Maria Heubuch

12.2.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: