Advies - DEVE_AD(2019)629646Advies
DEVE_AD(2019)629646

ADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Rapporteur voor advies: Maria Heubuch

12.2.2019

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: