AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare
destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Raportoare pentru aviz: Maria Heubuch

12.2.2019

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: