Stanovisko - DEVE_AD(2019)629646Stanovisko
DEVE_AD(2019)629646

STANOVISKO
Výboru pre rozvoj
pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Maria Heubuch

12.2.2019

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: