MNENJE
Odbora za razvoj
za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Pripravljavka mnenja: Maria Heubuch

12.2.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: