Γνωμοδότηση - DEVE_AD(2021)692878Γνωμοδότηση
DEVE_AD(2021)692878

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Ανάπτυξης
προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
σχετικά με σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της ΕΕ
(2021/2007(INI))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Patrizia Toia

15.7.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: