Nuomonė - DEVE_AD(2021)692878Nuomonė
DEVE_AD(2021)692878

NUOMONĖ
Vystymosi komiteto
pateikta Teisės reikalų komitetui
dėl intelektinės nuosavybės veiksmų plano ES ekonomikai gaivinti ir jos atsparumui didinti
(2021/2007(INI))
Nuomonės referentė: Patrizia Toia

15.7.2021

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: