Darba kārtības projekts - DEVE_OJ(2015)03-31_1Darba kārtības projekts
DEVE_OJ(2015)03-31_1

DEVE_OJ(2015)03-31_1

 

Attīstības komiteja

DEVE(2015)0331_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2015. gada 31. martā, plkst. 15.00–18.30

Trešdien, 2015. gada 1. aprīlī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3G-3)

2015. gada 31. martā plkst. 15.00–18.30

1.  Darba kārtības pieņemšana

2.  Priekšsēdētāja trešā vietnieka ievēlēšana

3.  Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

·  2015. gada 23.–24. februārī  PV – PE551.851v01-00

·  2015. gada 9. martā  PV – PE551.890v01-00

4.  Koordinatoru lēmumu un ieteikumu pieņemšana

DEVE/8/01663

·  Koordinatoru 2015. gada 24. februāra lēmumu un ieteikumu izskatīšana un apstiprināšana

5.  Sanāksmes vadītājas paziņojumi

6.  Komisijas paziņojumi

DEVE/8/01664

·  Komisijas paziņojums (iespējams)

7.  Ebolas vīrusa izraisītā krīze ‒‒ ilgtermiņa mācība un kā pastiprināt veselības aprūpes sistēmu jaunattīstības valstīs, lai novērstu šādas krīzes atkārtošanos

DEVE/8/02133

  2014/2204(INI) 

 

Referents:

Charles Goerens (ALDE)

DT – PE551.910v01-00

Atbildīgā komiteja:

DEVE

 

 

Atzinumi:

ENVI

Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL)

PA – PE544.486v01-00
AM – PE549.196v01-00
AM – PE549.175v01-00

 

FEMM

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

AD – PE544.351v02-00
AM – PE549.158v01-00

 

·  Darba dokumenta izskatīšana

8.  Attīstības finansēšana

DEVE/8/02766

  2015/2044(INI) 

 

Referents:

Pedro Silva Pereira (S&D)

PR – PE549.307v02-00

Atbildīgā komiteja:

DEVE

 

 

Atzinumi:

BUDG

Charles Goerens (ALDE)

PA – PE551.788v01-00

 

·  Ziņojuma projekta un grozījumu izskatīšana

·  Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 24. martā plkst. 18.00

9.  Ciklona „Pema” sekas Vanuatu — ES reakcija

DEVE/8/03049

·  Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ĢD (Āzijas, Latīņamerikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstis) nodaļas vadītāju Susanne Mallaun

10.  ES budžeta atbalsts

DEVE/8/03037

·  Eiropas Komisijas Attīstības un sadarbības ĢD ģenerāldirektora (starptautiskā sadarbība un attīstība) Fernando Frutuoso de Melo uzstāšanās

2015. gada 1. aprīlī plkst. 9.00–10.30  (aiz slēgtām durvīm)

11.  Koordinatoru sanāksme

* * *

2015. gada 1. aprīlī plkst. 10.40–12.30

Kopā ar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju (LIBE)

12.  Saikne starp attīstību un migrāciju

DEVE/8/03038

·  Viedokļu apmaiņa

* * *

2015. gada 1. aprīlī plkst. 15.00–15.15

*** Balsošanas laiks ***

13.  ES dalībvalstu saistības oficiālās attīstības palīdzības (OAP) jomā

DEVE/8/03003

  2015/2611(RSP) 

 

Referente:

Linda McAvan (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

DEVE

 

 

 

·  Jautājuma, uz kuru jāatbild mutiski, pieņemšana

*** Balsošanas beigas ***

2015. gada 1. aprīlī plkst. 15.15–18.30

14.  Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu „Right2Water”

DEVE/8/02294

  2014/2239(INI)  COM(2014)0177

 

Atzinumu sagatavotājs:

Cristian Dan Preda (PPE)

PA – PE551.789v01-00

Atbildīgā komiteja:

ENVI  –

Lynn Boylan (GUE/NGL)

PR – PE539.669v01-00

 

·  Atzinuma projekta izskatīšana

15.  ES un Āfrikas attiecības

DEVE/8/03039

·  Viedokļu apmaiņa ar EĀDD direktoru Āfrikas jautājumos Nick Westcott

16.  Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana kā sarežģīti jautājumi, kas risināmi saistībā ar pārvaldību, sociālo aizsardzību un attīstību jaunattīstības valstīs

DEVE/8/02906

  2015/2058(INI) 

 

Referente:

Elly Schlein (S&D)

PR – PE551.919v01-00

Atbildīgā komiteja:

DEVE*

 

 

Atzinumi:

ECON*

Hugues Bayet (S&D)

PA – PE551.885v01-00

 

·  Ziņojuma projekta izskatīšana

17.  Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai

DEVE/8/00994

***  2014/0236(NLE)  COM(2014)0517

 

Referents:

Davor Ivo Stier (PPE)

PR – PE546.704v01-00

Atbildīgā komiteja:

DEVE

 

 

Atzinumi:

INTA  – Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

·  Ziņojuma projekta un grozījumu izskatīšana

·  Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 1. aprīlī plkst. 12.00

18.  Jautājumu laiks

19.  Dažādi jautājumi

20.  Nākamās sanāksmes

·  2015. gada 20. aprīlī plkst. 15.00–18.30  (Briselē)