PDF 417kWORD 328k

 

Výbor pre rozvoj

 

DEVE(2016)0831_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 31. augusta 2016 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

štvrtok 1. septembra 2016 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)

31. augusta 2016 od 9.00 do 12.30 h

1.              Prijatie programu schôdze

2.              Oznámenia predsedajúcej

3.              Oznámenia Komisie

DEVE/8/01664

·           (prípadné) vyhlásenie Komisie

4.              Hodnotenie Dohody o partnerstve z Cotonou

DEVE/8/07574

·           výmena názorov s riaditeľom GR DEVCO Koenom Doensom, Európska komisia

5.              Zvyšovanie efektívnosti rozvojovej spolupráce

DEVE/8/07090

              2016/2139(INI)             

 

Spravodajca:

Cristian Dan Preda (PPE)

 

Gestorský výbor:

DEVE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

CONT

 

 

 

·           výmena názorov bez textu

6.              Podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu

DEVE/8/06685

              2016/2096(INI)             

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Jordi Sebastià (Verts/ALE)

PA – PE584.186v01-00

Gestorský výbor:

FEMM  –

Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

DT – PE585.797v01-00

 

·           výmena názorov

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 8. september 2016, 12.00 h

* * *

31. augusta 2016 od 15.00 do 16.00 h

*** Elektronické hlasovanie ***

7.              Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a vládou Cookových ostrovov

DEVE/8/06082

***              2016/0077(NLE)              COM(2016)0146

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Maurice Ponga (PPE)

PA – PE582.414v01-00

Gestorský výbor:

PECH  –

João Ferreira (GUE/NGL)

 

 

·           prijatie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. júl 2016, 12.00 h

8.              Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl

DEVE/8/05307

***I              2015/0289(COD)              COM(2015)0636 – C8-0393/2015

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE584.189v01-00
AM – PE585.604v01-00

Gestorský výbor:

PECH  –

Linnéa Engström (Verts/ALE)

PR – PE583.934v02-00

 

·           prijatie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. júl 2016, 12.00 h

9.              Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi

DEVE/8/06479

              2016/2076(INI)              COM(2016)0087

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Brian Hayes (PPE)

PA – PE584.184v01-00
AM – PE585.605v01-00

Gestorský výbor:

ENVI  –

Catherine Bearder (ALDE)

PR – PE582.074v01-00

 

·           prijatie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. júl 2016, 12.00 h

10.              Budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020

DEVE/8/06161

              2016/2053(INI)             

 

Spravodajca:

Norbert Neuser (S&D)

PR – PE582.322v01-00
AM – PE585.511v01-00

Gestorský výbor:

DEVE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

AFET  –

Javier Couso Permuy (GUE/NGL)

AD – PE582.441v02-00
AM – PE584.245v01-00

 

INTA  –

Pedro Silva Pereira (S&D)

AD – PE583.902v02-00
AM – PE585.427v01-00

 

BUDG  –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE584.018v02-00
AM – PE585.483v01-00

 

·           prijatie návrhu správy

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 23. jún 2016, 18.00 h

11.              Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 – všetky oddiely

DEVE/8/06197

              2016/2047(BUD)             

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Nirj Deva (ECR)

PA – PE585.713v01-00
AM – PE587.625v01-00

Gestorský výbor:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           prijatie návrhu stanoviska a návrhov na zmenu rozpočtu

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. august 2016, 12.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

31. augusta 2016 od 16.00 do 18.30 h

12.              IKT v rozvojovom svete

DEVE/8/07584

·           predloženie štúdie STOA

13.              Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom

DEVE/8/06290

              2016/2057(INI)             

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Ignazio Corrao (EFDD)

PA – PE585.778v01-00

Gestorský výbor:

ENVI  –

Soledad Cabezón Ruiz (S&D)

 

 

·           výmena názorov

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 8. september 2016, 12.00 h

14.              Predloženie akčného plánu o sendaiskom rámci pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030

DEVE/8/07575

·           výmena názorov s Európskou komisiou a sieťou VOICE

* * *

1. septembra 2016 od 9.00 do 10.00 h

15.              Rozpočtová kontrola financovania MVO z rozpočtu EÚ

DEVE/8/05371

              2015/2345(INI)             

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Elly Schlein (S&D)

PA – PE576.991v01-00

Gestorský výbor:

CONT*  –

Markus Pieper (PPE)

 

 

·           výmena názorov

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 8. september 2016, 12.00 h

16.              Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

DEVE/8/06698

              2016/2099(INI)             

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Bernd Lucke (ECR)

PA – PE587.476v01-00

Gestorský výbor:

ECON*  –

Georgios Kyrtsos (PPE)

 

 

·           výmena názorov

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. október 2016, 12.00 h

1. septembra 2016 od 10.00 do 12.30 h

Spoločne s Výborom pre zahraničné veci (AFET)

17.              Globálny rozmer riešenia masívnych presunov utečencov a migrantov

DEVE/8/07576

·           výmena názorov s osobitnou poradkyňou pre samit OSN o riešení masívnych presunov utečencov a migrantov Karen AbuZaydovou

18.              Dialóg a spolupráca s tretími krajinami v súvislosti s pohybom utečencov a migrantov

DEVE/8/07577

·           výmena názorov s Komisiou a ESVČ

* * *

19.              Hodina otázok

20.              Rôzne otázky

21.              Nasledujúce schôdze

·           10. októbra 2016 od 15.00 do 18.30 h  (Brusel)

·           11. októbra 2016 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h  (Brusel)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia