PDF 196kWORD 366k

 

Výbor pre rozvoj

 

DEVE(2019)1202_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 2. decembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

utorok 3. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (4B001)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         4. – 5. septembra 2019 PV – PE641.144v01-00

4. Oznámenia Komisie

DEVE/9/00619

         (prípadné) vyhlásenie Komisie

5. Svetový deň boja proti AIDS

DEVE/9/01894

         výmena názorov, na ktorej vystúpi výkonná riaditeľka spoločného programu OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS) Gunilla Carlsson, Sylvia Mbaturu z organizácie CIVICUS, Marijke Wijnroks z Globálneho fondu a Baby Rivona z organizácie Indonesian Positive Women Network

2. decembra 2019 od 16.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

6. Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00

Gestorský výbor:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec elektronického hlasovania ***

7. Uzavretie v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

2. decembra 2019 od 17.00 do 18.30 h

8. Súčasné a budúce výzvy v oblasti humanitárnej pomoci EÚ

DEVE/9/01895

         výmena názorov s dezignovaným komisárom pre krízové riadenie Janezom Lenarčičom

* * *

3. decembra 2019 od 9.00 do 10.00 h  (za zatvorenými dverami)

9. Schôdza koordinátorov

* * *

3. decembra 2019 od 10.00 do 11.30 h

10. Výzvy vyplývajúce z obmedzovania humanitárnej činnosti: situácia v severovýchodnej Nigérii

DEVE/9/01918

         výmena názorov s organizáciami Lekári bez hraníc a Action Against Hunger

11. Cesta ad hoc delegácie Výboru pre rozvoj do Etiópie, 29. – 31. októbra 2019

DEVE/9/01897

         prezentácia vedúceho delegácie Tomasa Tobého o správe zo služobnej cesty

3. decembra 2019 od 11.30 do 12.30 h

Spoločne s Podvýborom pre ľudské práva

12. Podpora prevencie, ochrany a riešení v prospech vnútorne vysídlených osôb

DEVE/9/01919

         výmena názorov s osobitnou spravodajkyňou OSN pre práva vnútorne vysídlených osôb Ceciliou Jiménez-Damary

3. decembra 2019 od 14.30 do 15.00 h

*** Elektronické hlasovanie ***

13. Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

14. Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.937v03-00
AM – PE643.222v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

15. Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

16. Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

17. Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

DEVE/9/00394

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

Gestorský výbor:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

18. Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

DEVE/9/01328

 2018/0356M(NLE) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

Gestorský výbor:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

19. Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

DEVE/9/00392

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00

Gestorský výbor:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

20. Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

DEVE/9/01329

 2018/0358M(NLE) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

Gestorský výbor:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

21. Uzavretie v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec elektronického hlasovania ***

3. decembra 2019 od 15.00 do 17.30 h

22. Rozpočtová podpora – výsledky a ďalší postup

DEVE/9/01896

         výmena názorov s Komisiou

Spoločná rozprava – body 23 a 24

23. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

DEVE/9/01025

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.137v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 4. december 2019, 16.00 h

24. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - 8., 9., 10. a 11. ERF

DEVE/9/00873

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.144v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 4. december 2019, 16.00 h

25. Súčasné výzvy v oblasti rozvojovej spolupráce

DEVE/9/01920

         výmena názorov s konfederáciou CONCORD

3. decembra 2019 od 17.30 do 18.30 h  (za zatvorenými dverami)

26. Rada pre zahraničné veci/rozvoj, 25. novembra 2019

DEVE/9/01921

         výmena názorov so zástupcom generálneho tajomníka ESVČ Christianom Lefflerom

27. Hodina otázok

28. Rôzne otázky

29. Nasledujúce schôdze

         22. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         23. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 28. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia