Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-3252/2001(ASW)Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-3252/2001(ASW)

Samlet svar afgivet på Kommissionens vegne af Christopher Patten på skriftlige forespørgsler E-3220/01 , E-3221/01 , E-3222/01 , E-3223/01 , E-3224/01 ,E-3225/01 , E-3226/01 , E-3227/01 , E-3228/01 , E-3229/01 , E-3230/01 , E-3231/01 ,E-3232/01 , E-3233/01 , E-3234/01 , E-3235/01 , E-3236/01 , E-3237/01 , E-3238/01 ,E-3239/01 , E-3240/01 , E-3241/01 , E-3242/01 , E-3243/01 , E-3244/01 , E-3245/01 ,E-3246/01 , E-3247/01 , E-3248/01 , E-3249/01 , E-3250/01 , E-3251/01 og E-3252/01

Kommissionen har fuldt ud deltaget i alle EU's aktioner med henblik på at virkeliggøre initiativerne og prioriteringerne i EU's fælles holdning vedrørende Afghanistan af 22. januar 2001[1] (som ændret).

Kommissionen har navnlig støttet EU's erklæringer om tilintetgørelsen af Buddha-statuerne i Bamiyan (1. marts 2001) og om det talibanske edikt, hvorefter alle hinduer i Afghanistan skal bære identitetsmærker (25. maj 2001) i overensstemmelse med artikel 3 i den fælles holdning.

Kommissionen deltog i EU-trojkaens besøg i Kandahar og Faisabad for at forklare de krigsførende parter bestemmelserne i den fælles holdning (artikel 2, 3 og 6).

En ekspert fra Kommissionen deltog i den undersøgelsesdelegation, FN's internationale narkotikakontrolprogram (UNDCP) i april 2001 udsendte til Afghanistan for at vurdere, i hvilket omfang det talibanske edikt om forbud mod opiumvalmueafgrøder blev overholdt (artikel 5), og i udarbejdelsen af den deraf følgende undersøgelsesrapport.

EF har dog ikke finansieret nogen foranstaltninger med henblik på at forebygge valmuedyrkning eller ulovlig narkotikahandel i Afghanistan. På den anden side finansierer EF flere forskellige foranstaltninger for at forhindre ulovlig handel med opium og heroin fra Afghanistan til EU.

I de første ni måneder af 2001 indgik Kommissionen endvidere via Det Europæiske Fællesskabs Kontor for Humanitær Bistand (ECHO) forpligtelser for 22,5 mio. EUR til humanitær bistand til støtte for FN-hjælpeorganernes og de ikke-statslige organisationers nødhjælpsforanstaltninger i selve Afghanistan og til fordel for afghanske flygtninge i Pakistan og Iran (artikel 4). De foranstaltninger i Afghanistan, Pakistan og Iran, der var indgået forpligtelser til inden for rammerne af Kommissionens 2000-budget for bistand til hjemstedsfordrevne befolkningsgrupper, blev gennemført i 2001. Disse foranstaltninger beløb sig til 16,6 mio. EUR (artikel 4).

De foranstaltninger, der gennemføres af ECHO, over budgettet for bistand til hjemstedsfordrevne befolkningsgrupper og EF's budget for fødevarehjælp, er videreført efter den 11. september og er også blevet fremskyndet. Sammenlagt beløber disse tre budgetter for 2001 sig nu til over 100 mio. EUR (heraf tegner ECHO sig for 50 mio. EUR, fødevarehjælp for 28,5 mio. EUR og bistand til hjemstedsfordrevne for 22,5 mio. EUR).

Kommissionen spiller en aktiv rolle i "Afghan Support Group" og "Afghan Forum", i internationale organer, der koordinerer donorernes aktiviteter i forbindelse med Afghanistan og flygtninge i nabolandene, i Rådets horisontale narkotikagruppe og Dublin-gruppen, som koordinerer bestræbelserne for at bekæmpe ulovlig handel med narkotika.

EFT C 160 E af 04/07/2002