Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-1396/2002Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-1396/2002

Διαρθρωτικές ανισότητες στην επαρχία της Τερουέλ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1396/02
υποβολή: Laura González Álvarez (GUE/NGL)
προς την Επιτροπή

Στην έκθεση Moretti του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Α3-0115/93) αναφέρεται η έλλειψη προστασίας των αραιοκατωκημένων περιοχών και εξετάζεται η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη άλλα κριτήρια, όπως η κατανομή του πληθυσμού ή η διαθεσιμότητα ελάχιστων υπηρεσιών κατά τον καθορισμό των περιφερειών που θα συγκαταλέγονται ή δεν θα συγκαταλέγονται στον Στόχο 1. Η εν λόγω έκθεση αναφέρεται στην επαρχία της Τερουέλ ως χαρακτηριστική περίπτωση.

 

Πράγματι, στην επαρχία της Τερουέλ παρατηρείται το εξής παράδοξο: το ΑΕΠ ανά κάτοικο αυξάνει ενώ μειώνεται ο πληθυσμός (κατά τον 19ο αιώνα ο πληθυσμός της μειώθηκε κατά 50%, από 265.000 σε 136.000 κατοίκους) και το ποσοστό συμμετοχής της στο εθνικό ΑΕΠ μειώνεται επίσης. Οι βασικές της υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της ενεργειακής επάρκειας και των υποδομών είναι ανεπαρκείς, τονίζοντας τις ελλείψεις της όσον αφορά την ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή εντός της ΕΕ.

 

Έχει προβεί η Επιτροπή σε κάποια μελέτη σχετικά με τις αραιοκατωκημένες περιοχές που δεν συγκαταλέγονται στον Στόχο 1;

 

Ποια μέτρα προτείνει η Επιτροπή, από κοινού με την ισπανική κυβέρνηση, μικροπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, προκειμένου να συμβάλει στην εξαφάνιση των ανισοτήτων που παρατηρούνται στην επαρχία της Τερουέλ;

ΕΕ C 301 E, 05/12/2002