Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 33kWORD 22k
26. august 2002
E-1927/2002(ASW)
Svar afgivet på Kommissionens vegne af Erkki Liikanen
Forespørgslens reference: E-1927/2002

Europa-Parlamentets udvalg om andragender afsluttede den 20. juni 2002 behandlingen af et andragende på grundlag af resultaterne af en undersøgelse af amalgamtandfyldninger og andre tandfyldningsmaterialer, som var blevet bestilt af Kommissionen og offentliggjort i 1998. Alle tandfyldningsmaterialer kan i henhold til denne undersøgelse medføre bivirkninger, og de fleste af disse materialer indeholder komponenter, der er giftige. Det fremgår dog af samme undersøgelse, at fordelene ved at bruge amalgam som tandfyldning i høj grad opvejer de dokumenterede risici, og at forholdet mellem risikoen og fordelene er i overensstemmelse med det nuværende tekniske stade på området.

Da disse aspekter imidlertid har vakt en del bekymring, besluttede Kommissionen og medlemsstaternes repræsentanter at foretage en gennemgang af undersøgelsens konklusioner i lyset af de nye data, som forelå på nationalt plan. De bekræftede således på deres møde den 11. og 12. juli 2002, at undersøgelsens konklusioner fortsat var både gyldige og korrekte.

Kommissionen er enig med det ærede medlem i, at det er meget vigtigt, at kviksølvholdigt affald håndteres og bortskaffes på sikker vis. Amalgamaffald fra tandpleje er således klassificeret som farligt affald, og medlemsstaterne skal derfor sikre, at det bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets rammedirektiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald(1) og især med bestemmelserne i Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald(2). Der er fastsat bestemmelser om håndteringen af amalgamaffald fra tandpleje i Parcom-anbefaling 93/2, hvoraf det fremgår, at der skal installeres udstyr til at adskille vand fra amalgam, således at der fra 1. januar 1997 kan foretages indsamling af amalgam. De foreløbige resultater af en undersøgelse, som Kommissionen i øjeblikket foretager af eventuelle sundheds- og miljørisici, viser, at anbefalingen i stor udstrækning er blevet gennemført i medlemsstaterne. Der findes dog ingen fællesskabslovgivning, der indeholder et specifikt krav om, at kviksølvaffald fra tandlægeklinikker skal forsegles, inden det destrueres.

(1)EFT L 194 af 25.7.1975.
(2)EFT L 377 af 31.12.1991.

EFT C 92 E af 17/04/2003
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik