Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 31kWORD 21k
26. elokuuta 2002
E-1927/2002(ASW)
Erkki Liikasen komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-1927/2002

Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta päätti 20. kesäkuuta 2002 sille tehdyn vetoomuksen käsittelyn komission tilaaman ja vuonna 1998 julkaiseman amalgaamia ja muita hampaiden paikkausmateriaaleja koskevan tutkimuksen perusteella. Tämän tutkimuksen mukaan kaikilla hampaiden paikkausmateriaaleilla saattaa olla joitakin haitallisia vaikutuksia, ja suurin osa niistä sisältää myrkyllisiä ainesosia. Mainitun tutkimuksen mukaan hampaan paikkaamisesta elohopeaa sisältävällä amalgaamilla saatavat hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin todetut haitat. Tämä riski/hyötysuhde vastaa nykyistä parhainta tunnustettua ja hyväksyttyä tutkimustietoa.

Esitettyjen huolestuneiden kysymysten johdosta komission ja jäsenvaltioiden edustajat päättivät tarkistaa tutkimuksen päätelmät uusien kansallisella tasolla saatavilla olevien tietojen perusteella. Ne vahvistivat 11. ja 12. heinäkuuta 2002 pitämässään kokouksessa tutkimuksen tulosten edelleen pitävän tarkasti paikkansa.

Komissio on arvoisan parlamentin jäsenen kanssa samaa mieltä elohopeaa sisältävän jätteen turvallisesta käsittelystä ja hävittämisestä. Hammashoidosta peräisin oleva amalgaamijäte on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi, ja jäsenvaltioiden on sen vuoksi huolehdittava siitä, että se hävitetään 15. heinäkuuta 1975 jätteistä annetun neuvoston kehysdirektiivin 75/442/ETY(1) ja erityisesti vaarallisista jätteistä 12. joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY(2) mukaisesti. Hammashuollossa käytettävän amalgaamin jätehuollossa noudatetaan Parcom-suositusta 93/2, jossa todetaan, että veden ja amalgaamin erottamiseksi amalgaamin keräämistä varten on oltava laitteet 1. tammikuuta 1997 alkaen. Komission parhaillaan terveys- ja ympäristöriskeistä tekemästä tutkimuksesta saatujen alustavien tulosten mukaan suositusta on noudatettu jäsenvaltioissa hyvin. Yhteisön lainsäädännössä ei kuitenkaan vaadita erikseen hammasklinikoilta peräisin olevan elohopeajätteen sinetöimistä ennen sen hävittämistä.

(1)EYVL L 194, 25.7.1975.
(2)EYVL L 377, 31.12.1991.

EYVL C 92 E, 17/04/2003
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö