Parlamentsfråga - E-2689/2002Parlamentsfråga
E-2689/2002

  Definition av begrepp i EU:s uppförandekod för vapenexport

  SKRIFTLIG FRÅGA E-2689/02
  från Bart Staes (Verts/ALE)
  till rådet

  1998 godkände rådet EU:s uppförandekod för vapenexport. Där förklarar EU:s medlemsstater att de är fast beslutna att förhindra export av materiel som kan användas för inhemskt förtryck eller internationell aggression eller kan bidra till den regionala instabiliteten.

   

  Det tredje kriteriet talar om den interna situationen i slutanvändarlandet: Medlemsstaterna skall inte godkänna någon export av materiel varigenom väpnade konflikter provoceras fram eller förlängs eller existerande spänningar eller konflikter i slutanvändarlandet förvärras.

   

  Kan rådet meddela mig vad undertecknarna konkret menar med ”väpnade konflikter” och ”existerande spänningar eller konflikter”.

   

  Kan rådet meddela mig vad undertecknarna konkret avsåg när de talade om ”provocera fram” eller ”förlänga” en konflikt? Och vilka handlingar avsåg undertecknarna när de krävde att dessa existerande spänningar eller konflikter kunde ”förvärras”?

   

   

  EGT C 137 E, 12/06/2003