Parlamentin kysymys - E-0203/2003Parlamentin kysymys
E-0203/2003

Direktiivistä 98/5/EY johtuvat asianajajan ammattiin pääsyä koskevat erot

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0203/03
esittäjä(t): Maurizio Turco (NI)
komissiolle

Direktiivissä 98/5/EY[1] säädetään, että asianajajan ammattia voi tietyin edellytyksin harjoittaa kaikissa jäsenvaltioissa.

 

Asianajajan ammattiin pääsyä koskevat edellytykset eivät kuitenkaan ole samat kaikissa jäsenvaltioissa, sillä joissakin jäsenvaltioissa oikeustieteen tutkinnon suorittanut voi päästä suoraan asianajajan työhön, kun taas toisissa jäsenvaltioissa edellytetään kokeen läpäisemistä.

 

On yhä yleisempää, että oikeustieteen tutkinnon suorittaneet henkilöt alkavat harjoittaa asianajajan ammattia jäsenvaltioissa, joissa ei lain mukaan edellytetä kokeen läpäisemistä. Tämän jälkeen he voivat direktiivin 98/5/EY mukaisesti harjoittaa asianajajan ammattia maissa, joissa kyseinen koe on pakollinen.

 

  Onko komissio tietoinen tästä maiden välisestä erosta?

 

  Onko komissio ryhtynyt tai aikooko se ryhtyä toimiin – ja jos aikoo, milloin – yhdenmukaistaakseen asianajajan ammatin harjoittamista koskevat säännöt?

 

  Mitkä maat eivät ole vielä saattaneet direktiiviä 98/5/EY osaksi lainsäädäntöään? Onko kyseisiä maita vastaan käynnistetty perustamissopimuksen 226 artiklan mukainen rikkomismenettely ja missä vaiheessa kyseinen menettely on kunkin maan kohdalla?

 

EYVL C 161 E, 10/07/2003