Parlamentsfråga - E-0203/2003Parlamentsfråga
E-0203/2003

Olika villkor för tillträde till advokatyrket till följd av direktiv 98/5/EG

SKRIFTLIG FRÅGA E-0203/03
från Maurizio Turco (NI)
till kommissionen

I enlighet med direktiv 98/5/EG[1] kan advokatyrket, under vissa bestämda villkor, utövas i alla medlemsstater.

 

Emellertid gäller inte samma villkor i alla medlemsstater, då man i vissa stater kan utöva advokatyrket direkt efter att ha avlagt jur.kand. examen medan det i andra stater är nödvändigt att avlägga ett särskilt prov.

 

Det förekommer allt fler fall då personer som avlagt jur.kand. examen får tillträde till advokatyrket i medlemsstater där det inte är nödvändigt att avlägga en särskild examen, och sedan, helt i enlighet med direktiv 98/5/EG, utövar yrket i länder där ett sådant prov är obligatoriskt.

 

-  Känner kommissionen till att det råder olika villkor för tillträde till advokatyrket?

 

-  Har kommissionen tagit eller har kommissionen för avsikt att ta initiativ för att införa likartade regler för tillträde till advokatyrket, och i så fall, på vilket sätt och vid vilken tidpunkt?

 

-  Vilka länder har ännu inte genomfört direktiv 98/5/EG? Mot vilka av dessa länder har man inlett det överträdelseförfarande, som avses i artikel 226 i EG-fördraget och hur långt har man kommit med vart och ett av dessa länder i detta förfarande?

 

EGT C 161 E, 10/07/2003