Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 36kWORD 17k
14 mei 2003
E-1734/2003

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1734/03

van Maurizio Turco (NI)

aan de Raad


  Betreft: Jaarverslag van Eurojust over 2002

 Schriftelijk antwoord 

In het jaarverslag van Eurojust over 2002 wordt melding gemaakt van talrijke problemen in verband met de werking en de activiteiten van deze instelling.

 

Ten aanzien van Eurojust en zijn betrekkingen met andere organen: is de Raad niet van mening

-  dat er sprake is van overlapping en verwarring over de taakstelling van Eurojust en het Europees Justitieel Netwerk (het verslag zelf erkent dat hun rollen "in velerlei opzicht gelijkaardig" zijn en verklaart dat het verschil niet eens voor de magistraten op nationaal niveau duidelijk is);

-  dat de relatie tussen Eurojust en het Europees Justitieel Netwerk gebaseerd moet zijn, aangezien het gaat om twee organen die vertrouwelijke en persoonlijke gegevens beheren, op duidelijke regels en niet, zoals in het verslag wordt gezegd, op "flexibiliteit en informaliteit";

-  dat het noodzakelijk is de betrekkingen tussen Eurojust enerzijds en Europol en OLAF anderzijds transparanter te maken en te zorgen voor een juridische en democratische controle op Europees niveau;

-  dat het noodzakelijk is de rol van Eurojust in de gemeenschappelijke onderzoeksteams te verduidelijken;

-  dat de betrekkingen tussen Eurojust en derde landen en organen die reeds hebben deelgenomen aan vergaderingen van Eurojust en inlichtingen hebben uitgewisseld met Eurojust, in overeenstemming moeten zijn met artikel 27 van het besluit tot oprichting van Eurojust?

 

Ten aanzien van de toegang tot informatie, bescherming van gegevens en transparantie: is de Raad niet van mening:

-  dat het voorstel van Eurojust, vervat in het verslag over 2002, om een databank te creëren over het verrichte onderzoek (en in het bijzonder over pornografie op Internet) onduidelijk is en het twijfelachtig is of dit voorstel in overeenstemming is met het besluit tot oprichting van Eurojust;

-  dat de toegang van Eurojust tot de databank van Schengen, evenals de "directe of indirecte toegang" tot de in het SIS opgenomen informatie voor nationale leden van Eurojust, niet beantwoordt aan de huidige regels;

-  dat het recht van inzage van de notulen van de vergaderingen van Eurojust op grond van verordening (EG) nr. 1049/2001[1] gewaarborgd dient te zijn;

-  dat het geen goede zaak is dat geen melding wordt gemaakt van de benoeming van een persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van gegevens;

-  dat het feit dat het laatste lid van het gemeenschappelijk controleorgaan voor de bescherming van gegevens, dat bevoegd is voor Eurojust, pas begin 2003 is benoemd, een ernstige schending inhoudt van de artikelen over de bescherming van gegevens in het besluit tot oprichting van Eurojust?

 

[1]  PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ITPB C 51 E van 26/02/2004
Juridische mededeling - Privacybeleid