Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-1990/2003(ASW)Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-1990/2003(ASW)

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Christopher Patten

Kommissionen har i sin dialog med tredjelande lagt stor vægt på religions-, tros- og ytringsfrihed. Tanke-, samvittigheds-, religions- og trosfrihed er grundlæggende menneskerettigheder og er som sådanne fastlagt i et antal internationale instrumenter herunder menneskerettighedserklæringen (artikel 18), den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (artikel 18) og den europæiske konvention om menneskerettigheder (artikel 9). Herudover bestemmer EU-chartret om grundlæggende rettigheder, der er ledetråd for Kommissionens eksterne aktioner på dette område, tydeligt, at enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, (artikel 10), og at den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed skal respekteres.

EU har gentagne gange bekræftet, at menneskerettigheder og demokratisering udgør en central del af den politiske dialog med tredjelande. Religionsfriheden som en grundlæggende menneskerettighed så vel som religiøse mindretals rettigheder behandles således inden for rammerne af den bilaterale politiske dialog i EU, og, i givet fald, gennem henvendelser og offentlige erklæringer, så vel som via EU's optræden i fora som FN's Kommission for Menneskerettigheder eller det tredje udvalg i FN's generalforsamling.

Selv om den politiske situation og graden af religiøse spændinger varierer fra land til land, kan Kommissionen forsikre det ærede medlem om, at den meget nøje overvåger religionsfriheden i alle lande, og at den fortsat er parat til at tage spørgsmålet op gennem alle til rådighed stående kanaler.

EFT C 11 E af 15/01/2004