Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-1990/2003(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-1990/2003(ASW)

Απάντηση του κ. Patten εξ ονόματος της Επιτροπή ς

Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στα δικαιώματα θρησκευτικής ελευθερίας, πεποιθήσεων και έκφρασης στους διαλόγους της με τρίτες χώρες. Η ελευθερία σκέψεως, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων αποτελούν βασικά δικαιώματα του ανθρώπου και, υπό αυτή την ιδιότητά τους, περιλαμβάνονται σε διάφορα διεθνή έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου (άρθρο 18), του Διεθνούς Συμφώνου για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα (άρθρο 18) και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου (άρθρο 9). Επιπλέον, ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, που καθοδηγεί την εξωτερική δράση της Επιτροπής στον τομέα, καθιστά σαφές ότι όλοι έχουν το δικαίωμα ελευθερίας της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας (άρθρο 10) και ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής ποικιλίας.

Η Ένωση έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου και ο εκδημοκρατισμός πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε πολιτικού διαλόγου με τις τρίτες χώρες. Η θρησκευτική ελευθερία ως θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου, καθώς και τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων, εξετάζονται συνεπώς μέσω των διμερών πολιτικών διαλόγων της Ένωσης, και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, με διαβήματα και δημόσιες δηλώσεις, καθώς και μέσω της δράσεως της Ένωσης σε φόρουμ όπως η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα δικαιώματα του ανθρώπου ή η Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παρόλο που η πολιτική κατάσταση και το επίπεδο θρησκευτικής έντασης ποικίλλει από χώρα σε χώρα, η Επιτροπή μπορεί να διαβεβαιώσει τα Αξιότιμα Μέλη του Κοινοβουλίου ότι παρακολουθεί από κοντά το θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας σε όλες τις χώρες και ότι είναι πάντα έτοιμη να εξετάσει συγκεκριμένους προβληματισμούς με όλα τα διαθέσιμα μέσα, εφόσον είναι σκόπιμο.

ΕΕ C 11 E, 15/01/2004