Parlamentin kysymys - E-1990/2003(ASW)Parlamentin kysymys
E-1990/2003(ASW)

Christopher Pattenin komission puolesta antama vastaus

Komissio korostaa uskonnonvapauteen, vakaumukselliseen vapauteen sekä ilmaisunvapauteen liittyvien oikeuksien suurta tärkeyttä vuoropuheluissa kolmansien maiden kanssa. Ajattelunvapaus ja omantunnonvapaus sekä vapaus valita uskontonsa ja vakaumuksensa ovat perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia ja sellaisina ne mainitaan lukuisissa kansainvälisissä asiakirjoissa kuten ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa (18 artikla), kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä sopimuksessa (18 artikla) sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (9 artikla). Lisäksi Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, joka ohjaa komission ulkoista toimintaa tällä alueella, tehdään selväksi, että jokaisella on ajatuksenvapaus, omantunnonvapaus ja uskonnonvapaus (10 artikla) ja että kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä eriäväisyyttä tulisi kunnioittaa.

Unioni on useaan otteeseen varmistanut, että ihmisoikeuksien ja demokratisaation täytyy olla kiinteä osa kaikkea poliittista vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa. Uskonnonvapaus perustavanlaatuisena ihmisoikeutena sekä uskonnollisten vähemmistöjen oikeutena otetaan täten esiin unionin kahdenvälisissä poliittisissa vuoropuheluissa ja sopivina hetkinä virallisten toimenpiteiden ja julkilausumien avulla. Kyseinen sanoma välittyy myös unionin toiminnan kautta YK:n ihmisoikeuksia tutkivassa toimikunnassa sekä YK:n yleiskokouksen kolmannessa komiteassa.

Vaikka poliittinen tilanne ja uskonnollisten jännitteiden taso vaihtelee eri maissa, komissio voi vakuuttaa arvoisille parlamentin jäsenille, että se valvoo uskonnonvapauteen liittyvää kysymystä tarkasti kaikissa maissa. Se myös on valmiina käyttämään kaikkia mahdollisia kanavia ongelmien selvittelyyn tilanteen mukaan.

EYVL C 11 E, 15/01/2004