Parlamentsfråga - E-1990/2003Parlamentsfråga
E-1990/2003

Utövande av religionsfriheten

SKRIFTLIG FRÅGA E-1990/03
från Marco Cappato (NI), Benedetto Della Vedova (NI), Emma Bonino (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI), Olivier Dupuis (NI), Marco Pannella (NI) och Maurizio Turco (NI)
till kommissionen

Under de senaste månaderna har två händelser som på två helt olika sätt allvarligt äventyrar rätten att fritt utöva sin religion kommit till kommissionens kännedom. Det gäller utfärdandet av ett direktiv från ministern för religiösa frågor i Kambodja, vari allt offentligt utövande och all värvning förbjuds, och en lag om religionsfrihet som underställer rätten att konvertera den behöriga domstolens godkännande, som antagits av den indiska delstatsförsamlingen i Gujarat.

 

De svar som getts av kommissionen verkar vara inspirerade av två olika tankemodeller. I det första, som avser situationen i Kambodja, hävdar kommissionen: ”Eftersom det i detta skede saknas en grundlig analys, förefaller direktivet samt de åtgärder som införts av ministeriet för religionsutövande och religiösa frågor, och som införts för att undvika risken för religiösa konflikter, inte strida mot den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna eller bestämmelserna i den kambodjanska konstitutionen” och kommissionen avslutar med att hävda att ”kommissionen ser för närvarande inte vilka motiv som gör att man hävdar att regeringen har för avsikt att utnyttja direktivet till att diskriminera vissa religiösa grupper”. I det andra svaret, som avser situationen i Indien, säger sig kommissionen vara oroad över att denna typ av statlig lagstiftning skulle kunna begränsa det indiska folkets rätt att fritt utöva sin religion. Avslutningsvis lovar kommissionen att behandla frågan ”på samma sätt som den behandlar alla andra problem i samband med demokratin och de mänskliga rättigheterna i Indien”.

 

Mot denna bakgrund ombeds kommissionen besvara följande frågor:

 

-  Sedan vi har konstaterat den grundläggande skillnaden mellan de båda svaren, vilket av dessa båda kriterier har kommissionen för avsikt att följa när det gäller att överallt hävda principen om institutionernas fria ställning gentemot religionen, vilket betraktas som en nödvändig förutsättning för varje individs fri- och rättigheter?

 

-  Tänker kommissionen tolerera kraftigt restriktiva tolkningar av begreppet religionsfrihet, enbart för att regeringarna formulerar dem i syfte att undvika religiösa konflikter, som kommissionen har gjort i fallet Kambodja?

 

-  Eller tänker kommissionen bevaka, och vid behov utöva diplomatiska påtryckningar på det sätt den lovat göra i fallet Indien, även när det gäller de länder som demokratiskt väljer att inskränka rätten för de egna medborgarna att fritt utöva sin tro och att lika fritt leva efter sin övertygelse och verka för att den sprids?

 

 

EGT C 11 E, 15/01/2004