Parlamentsfråga - E-2041/2003Parlamentsfråga
E-2041/2003

Kränkningar av religionsfriheten i Ryssland genom exklusiva samarbetsavtal med den ryska ortodoxa kyrkan

SKRIFTLIG FRÅGA E-2041/03
från Maurizio Turco (NI)
till kommissionen

Kommissionen ombes beakta följande:

 

  Ryssland är, enligt 1993 års författning , en sekulär stat utan statsreligion och vars religiösa organisationer är skilda från staten och lika inför lagen. 

  Den federala lagen om religion från 1997 fastslår att religiösa organisationer varken får verka som statliga institutioner eller ledsaga myndigheters verksamhet med religiösa ceremonier.

 

Trots detta har den ryska ortodoxa kyrkan ingått avtal med

 

  försvarsministeriet (1997) i syfte att ”arbeta tillsammans för att återuppväcka den ryska arméns och flottans ortodoxa traditioner”, 

  utbildningsministeriet (augusti 1999) is syfte att ”utbilda den unga generationen i ’andens högre moraliska värden’” (här skall särskilt påminnas om den ortodoxa kyrkans flitiga försök att utvidga sitt inflytande inom det ryska skolsystemet”, 

  hälsoministeriet och utrikesministeriet (den 5 mars 2003 respektive den 6 mars 2003).

 

  flera lokala ryska förvaltningsmyndigheter.

 

Denna fortsatta och pågående ökning i antalet avtal mellan den ryska ortodoxa kyrkan och olika statliga organ, på såväl federal som lokal nivå, innebär att denna kyrka nu åtnjuter ett exceptionellt och diskriminerande inflytande på andra religiösa samfunds bekostnad, inbegripet exklusiv tillgång till fängelser, militärförläggningar, skolor och sjukhus.

 

Kan kommissionen, mot denna bakgrund, besvara följande frågor?

 

  Är kommissionen medveten om dessa avtal mellan den ryska ortodoxa kyrkan och den ryska staten vilka innebär diskriminering gentemot andra religiösa samfund? 

  Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att åter säkra religionsfriheten i Ryssland, i enlighet med landets egen författning och federala lagstiftning?