Parlamentsfråga - E-2068/2003Parlamentsfråga
E-2068/2003

Införande av sharia i en provins i Pakistan

SKRIFTLIG FRÅGA E-2068/03
från Marco Cappato (NI), Maurizio Turco (NI), Marco Pannella (NI), Olivier Dupuis (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI) och Benedetto Della Vedova (NI)
till rådet

Den regionala församlingen i Pakistans nordvästliga gränsprovins (Nwfp) har antagit ett lagförslag om införande av sharia. Nu behövs bara guvernörens underskrift för att koranens lag skall ha företräde framför den världsliga lagen i denna pakistanska provins på gränsen till Afghanistan, och det kommer att krävas av varje muslim att respektera dess bud. Vidare har man i denna provins meddelat att man avser inrätta en avdelning för dygd och synd snarlik den som inrättades av talibanerna i Afghanistan.

 

Insatta iakttagare menar att provinsguvernörens underskrift endast är en formalitet och att den pakistanska befolkningen i provinsen således ganska snart kommer att tvingas rätta sig efter koranens bud, i likhet med den situation som rådde på den afghanska sidan av gränsen innan den brittisk-amerikanska interventionen.

 

Kan rådet, mot denna bakgrund, ge svar på följande frågor:

 

  1.   Vad vet rådet om denna situation? 
  1.   Vilka diplomatiska framstötar ägnar rådet göra för att förmå den pakistanska regeringen att förhindra att sharia införs som lag i en del av landet? 
  1.   Vad tänker rådet göra för att förhindra att en fundamentalistisk majoritet avskaffar den grundläggande principen om åtskillnad mellan samhälleliga och religiösa institutioner, även om det sker genom ”demokratiska” förfaranden, vilket skulle innebära en begränsning eller avskaffande av den grundläggande rätten till religionsfrihet som fastslås i artikel 18 i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter?

EGT C 51 E, 26/02/2004