Parlamentsfråga - E-3113/2003(ASW)Parlamentsfråga
E-3113/2003(ASW)

Svar lämnat av Franz Fischler på kommissionens vägnar

Det kompletterande svar som lämnats på den skriftliga frågan P-3202/02 avser en uppräkning av totala exportbidrag till flera olika destinationer. Aggregaten omfattar budgetåren 1998 till 2001 och uppgifterna som visas i förteckningen över måttenheter är medlemsstaternas egna.

Fram till budgetåret 2001 krävdes enligt kommissionens förordning (EG) nr 2390/1999[1] inte att medlemsstaterna skulle använda några standardkoder för måttenheter som skulle rapporteras till kommissionen. För denna period innehåller således databasen CATS de måttenheter som medlemsstaterna använder internt i sina egna datasystem, med den innebörd som de ges på nationell nivå för varje budgetår.

Ställd inför alla dessa olika icke standardiserade koder som medlemsstaterna använder, införde kommissionen standardkoder för måttenheter när förordning (EG) nr 2390/1999 uppdaterades för budgetåret 2002. Från och med budgetåret 2002 kräver kommissionen att följande standardkoder används:

BeteckningBetydelse
KKilogram
LLiter
PStyck

EGT C 78 E, 27/03/2004