Parlamentsfråga - E-0059/2004Parlamentsfråga
E-0059/2004

  Djurs hälsa och välfärd och bidrag i samband med reformen av GJP

  SKRIFTLIG FRÅGA E-0059/04
  från Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
  till kommissionen

  När reformen av GJP träder i kraft kommer bidragen till nötkreatursuppfödare att vara avhängiga av i vad mån EU:s grundkrav i fråga om djurens hälsa och välfärd uppfylls. Lantbrukare som inte uppfyller dessa krav kommer utöver de allmänt tillämpliga sanktionerna att drabbas av minskade direktutbetalningar.

   

  Hur kommer lantbruken att kontrolleras för att bedöma djurens hälsa och välfärd?

   

  Hur kan bidragen till uppfödare av tjurfäktningstjurar, som tjänar sitt levebröd med att vid upprepade tillfällen hyra ut tjurar som utsätts för tortyr under flera timmar – varvid de skadas av spjut, får sina horn svedda och jagas ut i havet – vara förenliga med faktorer som avser djurens hälsa och välfärd? Har kommissionen för avsikt att permanent skära ned bidragen till denna näring eftersom den, på grund av dess natur, inte uppfyller minimikraven i fråga om djurs hälsa och välfärd?