Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0062/2004Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0062/2004

Δυσμενής μεταχείριση των κοινοτικών υποψηφίων για διδακτορικό στη Γερμανία

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0062/04
υποβολή: Giorgio Calò (ELDR) και Antonio Di Pietro (ELDR)
προς την Επιτροπή

Στη Γερμανία, βάσει των εσωτερικών κανόνων της εταιρίας Max-Planck, οι ξένοι υποψήφιοι για διδακτορικό σπουδαστές δεν έχουν πρόσβαση, όπως οι γερμανοί συνάδελφοί τους, στη συνηθισμένη σύμβαση εργασίας BAT IIa/2, αλλά πληρώνονται με υποτροφία σπουδών ("Stipendium"), απαλλασσόμενη από φόρους και μη υποκείμενη στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

 

Η δυσμενής αυτή κατάσταση αφορά εκατοντάδες ξένους σπουδαστές, κατά μέγα μέρος κοινοτικούς, και λογικώς έχει σημαντικές επιπτώσεις από την άποψη των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων, καθώς και της ασφάλισης και της υγείας.

 

Δεδομένου ότι η εταιρία Max-Planck χρηματοδοτείται κατά 80% με δημόσιους πόρους, δεσμεύεται από τις καταστατικές αρχές της συνθήκης περί απαγορεύσεως διακρίσεων, ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής, ελευθερίας εγκατάστασης και ισότητας ευκαιριών.

 

Μπορεί η Επιτροπή, λαμβανομένης υπόψη της προφανούς παραβίασης των ανωτέρω αρχών, να παρέμβει με την υιοθέτηση επειγόντων μέτρων, προκειμένου να παύσει η προφανώς δυσμενής μεταχείριση των υποψήφιων για διδακτορικό σπουδαστών κοινοτικής προέλευσης στη Γερμανία;

ΕΕ C 84 E, 03/04/2004