Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-0778/2004Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-0778/2004

Krænkelse af religionsfriheden i Litauen

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0778/04
af Maurizio Turco (NI)
til Kommissionen

Under henvisning til:

-  artikel 6 i EU-traktaten,

-  artikel 10 og 22 om religionsfrihed og kulturel og religiøs mangfoldighed i EU's charter om grundlæggende rettigheder,

-  den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder fra 1950 (især artikel 9 og 14),

-  Kommissionens udtalelse af 19. februar 2003 om Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets ansøgning om tiltrædelse af Den Europæiske Union,

-  meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet "Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2004" af 29. oktober 2003 (KOM (2003) 645 endelig),

-  det amerikanske udenrigsministeriums årsrapport 2003 om religionsfrihed,

-  de politiske Københavnskriterier for så vidt angår retten til religionsfrihed,

 

og ud fra følgende betragtninger:

-  i henhold til forfatningen er statslig og lokal undervisning og uddannelsesinstitutionerne i Litauen verdslige,

-  alligevel anerkendte viceministeren for uddannelse i februar 2003, at katolske præster på grund af en aftale med Vatikanet har den endelige afgørelse ved ansættelse af lærere til religionsundervisning i offentlige skoler,

 

Eftersom Litauen er et af de lande, som den 1. maj 2004 bliver medlem EU, spørger jeg Kommissionen:

-  Har Kommissionen kendskab til de beskrevne forhold i deres helhed? I bekræftende fald hvad mener den herom?

-  Da religions- og foreningsfrihed hører til Unionens prioriterede temaer, og under henvisning til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet "Kommissionen lovgivnings- og arbejdsprogram for 2004", af 29. oktober 2003, hvori det understreges, at de lovbestemte forpligtelser vedrørende den gældende EU-ret, som påhviler Unionen og medlemsstaterne, skal være overholdt fra den første dag som medlemmer af Unionen, kan Kommissionen da præcisere, om den agter at lade myndighederne i dette land vide, hvad den vil gøre i denne forbindelse? Hvorledes vil Kommissionen få disse lande til at gennemføre bestemmelserne i EU-retten fra den første dag, de er medlemmer af EU, hvis der på samme tid foregår en krænkelse af de samme rettigheder, hvis overholdelse er strengt nødvendig for at blive medlem af EU?

-  I betragtning af at de politiske kriterier, der er etableret i Kommissionens udtalelse af 19. februar 2003, kræver, at kandidatstaterne skal have opnået stabile institutioner, der kan garantere demokratiet, retsstaten, menneskerettighederne og respekten for og beskyttelsen af mindretallene, betragter Kommissionen da de nævnte forhold som en hindring i forbindelse med disse landes tiltrædelse af EU og i modstrid med gældende EU-ret, og mener den, at de lande, hvor de beskrevne forhold har fundet sted, tilsidesætter de nævnte kriterier?

-  Vil Kommissionen benytte sig af alle til rådighed stående midler for at bringe denne krænkelse af retten til religionsfrihed til ophør?