Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0778/2004Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0778/2004

Παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας στη Λιθουανία

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0778/04
υποβολή: Maurizio Turco (NI)
προς την Επιτροπή

Έχοντας υπόψη:

-  το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ,

-  τα άρθρα 10 και 22 σχετικά με την ελευθερία θρησκείας και τη θρησκευτική και πολιτιστική πολυμορφία του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

-  τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών του 1950 (και ιδίως τα άρθρα 9 και 14),

-  τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με τις αιτήσεις προσχώρησης στην ΕΕ που υπέβαλαν η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία,

-  την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «Το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2004» της 29ης Οκτωβρίου 2003 (COM (2003) 645 τελικό),

-  τη διεθνή έκθεση του 2003 σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών,

-  τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης όσον αφορά το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας,

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι,

-  στη Λιθουανία, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η κρατική και τοπική εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν κοσμικό χαρακτήρα,

-  παρά το γεγονός αυτό, τον Φεβρουάριο του 2003, ο υφυπουργός Παιδείας παραδέχθηκε ότι, λόγω συμφωνίας με την Αγία Έδρα, οι Καθολικοί ιερείς έχουν τον τελευταίο λόγο όσον αφορά την πρόσληψη εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος της θρησκευτικής αγωγής στα δημόσια σχολεία,

 

Δεδομένου ότι η Λιθουανία είναι μία από τις χώρες που θα ενταχθούν στην ΕΕ από την 1η Μαΐου 2004:

-  Γνωρίζει η Επιτροπή όλα τα προαναφερθέντα γεγονότα; Εάν ναι, ποια είναι η γνώμη της σχετικά;

-  Καθώς η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία του συνέρχεσθαι περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες της Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «Το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2004» της 29ης Οκτωβρίου 2003, όπου διευκρινίζεται ότι οι νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο και βαρύνουν την Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να πληρούνται από την πρώτη ημέρα της ένταξης, μπορεί η Επιτροπή να αποσαφηνίσει εάν προτίθεται να γνωστοποιήσει στις αρχές των κρατών αυτών τις προθέσεις της στον τομέα αυτό; Δηλαδή, με ποιον τρόπο θα υποχρεώσει η Επιτροπή τις χώρες αυτές να τηρήσουν το κοινοτικό κεκτημένο από την πρώτη ημέρα της ένταξής τους στην ΕΕ, εάν υπάρχει ταυτόχρονα παραβίαση των δικαιωμάτων που είναι απολύτως απαραίτητο να τηρούνται για την ένταξη;

-  Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κριτήρια που θεσπίζονται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2003 απαιτούν από τα υποψήφια κράτη να διασφαλίζουν τη σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων, δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι τα εν λόγω γεγονότα αποτελούν εμπόδιο στην ένταξη των κρατών αυτών στην ΕΕ και παραβιάζουν το κοινοτικό κεκτημένο, καθώς και ότι οι χώρες στις οποίες έλαβαν χώρα τα προαναφερθέντα γεγονότα δεν πληρούν καθόλου τα εν λόγω κριτήρια;

-  Προτίθεται η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να δώσει τέλος σε αυτή την παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας θρησκείας και λατρείας;