Parlamentin kysymys - E-0778/2004Parlamentin kysymys
E-0778/2004

Uskonnonvapauden loukkaus Liettuassa

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0778/04
esittäjä(t): Maurizio Turco (NI)
komissiolle

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa määrätään perusoikeuksista ja EU:n perusoikeuskirjan 10 artiklassa määrätään uskonnonvapaudesta ja 22 artiklassa kulttuurisesta ja uskonnollisesta monimuotoisuudesta. Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi vuonna 1950 tehdyssä yleissopimuksessa (erityisesti sen 9 ja 14 artiklassa) määrätään puolestaan uskonnonvapaudesta ja syrjinnän kiellosta. Komissio antoi 19. helmikuuta 2003 lausunnon Kyproksen, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Slovakian, Slovenian, Tšekin, Unkarin ja Viron EU:n jäsenyyshakemuksista sekä antoi 29. lokakuuta 2003 Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannon "Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2004" (KOM(2003) 645 lopullinen). Lisäksi Yhdysvaltain ulkoministeriö on julkaissut kansainvälisen raportin uskonnonvapaudesta vuonna 2003 ja Kööpenhaminan poliittisiin arviointiperusteisiin kuuluu oikeus uskonnonvapauteen.

 

Liettuassa valtiollinen ja paikallinen opetus sekä oppilaitokset ovat perustuslain mukaan maallisia, ja silti varaopetusministeri totesi helmikuussa 2003, että Pyhän istuimen kanssa tehdyn sopimuksen takia katolisilla papeilla on viimeinen sana uskonnonopetuksesta julkisissa kouluissa vastaavien opettajien palkkaamisessa.

 

Koska Liettua on yksi niistä maista, joista tulee EU:n jäseniä 1. toukokuuta 2004, komissiolta kysytään seuraavaa:

-  Onko komissio tietoinen kaikista edellä kuvatuista seikoista? Jos vastaus on myöntävä, mitä mieltä kyseinen toimielin on niistä?

-  Koska uskonnon- ja yhdistymisvapaus kuuluu unionin ensisijaisiin aiheisiin ja kun otetaan huomioon komission 29. lokakuuta 2003 Euroopan parlamentille ja neuvostolle antama tiedonanto "Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2004", jonka mukaan Euroopan unionin ja uusien jäsenvaltioiden lakisääteiset velvoitteet on täytettävä yhteisön säännöstön osalta liittymispäivästä lähtien, voiko komissio täsmentää, aikooko se ilmoittaa näiden maiden viranomaisille tästä aikomuksestaan? Miten komissio siis saa nämä maat noudattamaan yhteisön säännöstöä liittymispäivästä lähtien, jos samanaikaisesti loukataan samoja oikeuksia, joiden kunnioittaminen on ehdottoman välttämätöntä liittymiselle EU:hun?

-  Koska komission 19. helmikuuta 2003 antamassa lausunnossa vahvistetuissa poliittisissa arviointiperusteissa jäsenyyttä hakeneilta valtioilta edellytetään vakaita instituutioita, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen kunnioittamisen ja suojelemisen, eikö komissio katso, että nämä seikat ovat este kyseisten maiden liittymiselle EU:hun ja näin ollen yhteisön säännöstön vastaisia ja että maat, joissa edellä kuvatut seikat ovat sattuneet, eivät lainkaan täytä mainittuja arviointiperusteita?

-  Aikooko komissio käyttää kaikkia saatavillaan olevia keinoja, jotta oikeutta uskonnonvapauteen ei enää loukattaisi?