Parlamentsfråga - E-0778/2004Parlamentsfråga
E-0778/2004

Kränkning av religionsfriheten i Litauen

SKRIFTLIG FRÅGA E-0778/04
från Maurizio Turco (NI)
till kommissionen

Med beaktande av

-  artikel 6 i EU‑fördraget,

-  artiklarna 10 och 22 om religionsfrihet och den kulturella och religiösa mångfalden i stadgan om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen,

-  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950 (särskilt artiklarna 9 och 14),

-  kommissionens yttrande av den 19 februari 2003 över ansökningarna om medlemskap från Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien,

-  kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2004” av den 29 oktober 2003 (KOM (2003) 645 slutlig),

-  den internationella rapporten från 2003 om religionsfrihet från Förenta staternas inrikesdepartement,

-  de politiska kriterier som fastställdes i Köpenhamn avseende religionsfrihet, och

 

av följande skäl:

-  I Litauen är enligt landets författning den statliga och lokala utbildningen samt utbildningsinstitutionerna konfessionslösa.

-  Trots detta medgav i februari 2003, vice utbildningsministern att de katolska prästerna, enligt ett avtal med Heliga stolen, har sista ordet när det gäller att anställa lärare i religionsundervisning i de statliga och kommunala skolorna.

 

Med tanke på att Litauen är ett av de länder som den 1 maj 2004 kommer att bli medlemmar i EU:

-  Känner kommissionen till de beskrivna uppgifterna i sin helhet? Om så är fallet, vilken ståndpunkt har institutionen i denna fråga?

-  Kan kommissionen, med tanke på att religionsfrihet och föreningsfrihet hör till unionens prioriterade ämnen, och med tanke på kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2004” av den 29 oktober 2003 där rättsliga skyldigheter fastställs avseende den gemenskapslagstiftning som det åligger unionen och medlemsstaterna att uppfylla från första dagen efter anslutningen, förklara om man tänker meddela myndigheterna i dessa två länder sina avsikter i detta avseende? Det vill säga, på vilket sätt tänker kommissionen få dessa länder att följa lagstiftningen från första dag som medlemmar i EU om de samtidigt kränker de rättigheter vars uppfyllande är helt nödvändiga för själva anslutningen?

-  Ser inte kommissionen dessa fakta, med tanke på att de politiska kriterierna som fastställts i kommissionens yttrande av den 19 februari 2003 kräver att anslutningsländerna skall ha stabila institutioner som en garanti för demokratin, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och respekten och skyddet för minoriteterna, som ett hinder för dessa länders anslutning till EU och alltså som en motsättning till gemenskapslagstiftningen, och anser inte kommissionen att de länder där de beskrivna händelserna inträffat fullständigt bryter mot dessa kriterier?

-  Tänker kommissionen använda alla medel den har till sitt förfogande för att få slut på denna kränkning av religions- och trosfriheten?