Parlementaire vraag - E-1165/2004Parlementaire vraag
E-1165/2004

Het rekruteren van kinderen in de strijdkrachten in landen van de Europese Unie

5.4.2004

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1165/04
van Maurizio Turco (NI)
aan de Commissie

-  gezien de artikelen 6 en 7 van het EU-Verdrag;

-  gezien de Verklaring voor de rechten van het kind, goedgekeurd in 1959, en de Internationale Conventie voor de rechten van het kind, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Verenigde Naties in 1989;

-  gezien het Facultatief Protocol bij de Conventie voor de rechten van het kind over het betrekken van kinderen bij gewapende conflicten, goedgekeurd door de Algemene Vergadering in mei 2000 en van kracht geworden op 12 februari 2002;

-  overwegende dat Conventie 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie het rekruteren en in dienst nemen van nog geen-achttienjarigen bij militaire operaties een van de ergste vormen van kinderarbeid noemt;

-  overwegende dat acht landen van de huidige Europese Unie nog niet-achttienjarigen werven voor hun strijdkrachten (o.a. Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Italië, Nederland en Luxemburg);

-  overwegende dat Duitsland, Luxemburg en Nederland het Facultatief Protocol bij de Conventie voor de rechten van het kind over het betrekken van kinderen bij gewapende conflicten niet hebben geratificeerd (dit protocol verbiedt de ondertekenende landen om kinderen van beneden de achttien jaar in te zetten bij gevechtshandelingen en om kinderen beneden de zestien te rekruteren voor de strijdkrachten);

-  overwegende dat volgens de organisatie Stop Using Child Soldiers het Verenigd Koninkrijk jongens van zestien werft voor de strijdkrachten en jongens van zeventien in de regel naar conflictgebieden stuurt;

-  overwegende dat onderzoek van het agentschap Save the Children heeft uitgewezen dat er meer dan 300.000 jongeren onder de achttien jaar actief betrokken zijn bij de gewapende conflicten in de gehele wereld; ook als zij niet voortdurend betrokken zijn bij gewapende conflicten, zijn honderdduizenden kinderen in het leger opgenomen in landen in Afrika, Azië, Europa en Noord-, Midden- en Zuid-Amerika;

-  gelet op de verschillen tussen de landen van de Europese Unie ten aanzien van de minimumleeftijd voor vrijwillige dienstneming;

 

Is de Commissie het ermee eens dat werving voor de strijdkrachten van minderjarigen in strijd is met eerbiediging van de mensenrechten, met de Europese Conventie voor bescherming van de rechten van mens en de fundamentele vrijheden, zoals genoemd in artikel 6.1 en 6.2 van het Verdrag van de Europese Unie?

 

Welke initiatieven zijn genomen en welke resultaten zijn behaald in verband met het voorstel om geld uit te trekken voor demobilisering en herintegratie in de burgermaatschappij van minderjarigen die hebben deelgenomen aan gewapende conflicten (dit voorstel is door het Europees Parlement gedaan in de resolutie over kindsoldaten (B4-1078, 1109, 1137, 1141 en 1155 /98[1]))?

 

Kan de Commissie een initiatief nemen onder de lidstaten opdat zij achttien jaar als minimumleeftijd vastleggen voor vrijwillige dienstneming?