Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0545/2005Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0545/2005

Αποπομπή από τη Lampedusa

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0545/05
υποβολή: Monica Frassoni (Verts/ALE) , Martine Roure (PSE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Giusto Catania (GUE/NGL) , Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) , Hélène Flautre (Verts/ALE) , Giovanni Fava (PSE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Luciana Sbarbati (ALDE) και Nicola Zingaretti (PSE)
προς την Επιτροπή

Τον Οκτώβριο του 2004, οι ιταλικές αρχές επαναπροώθησαν προς την Λιβύη 1500 περίπου λαθρομετανάστες που είχαν προσαράξει στο νησί Lampedusa.. Η Ιταλία έστησε σωστή αερογέφυρα με τη Λιβύη προς τον σκοπό αυτό.

Δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι η επιχείρηση αυτή έγινε κατά παράβαση θεμελιωδών αρχών που δεσμεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα δε της Ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και της Σύμβασης της Γενεύης για τους πρόσφυγες που απαγορεύει τις συλλογικές απελάσεις και εξασφαλίζει το δικαίωμα πρόσβασης στη διαδιακασία ασύλου και αναγνωρίζει την αρχή της μη επαναπροώθησης;

Ποιες πρωτοβουλίες έλαβε η Επιτροπή για να κάνει να σταματήσουν οι απελάσεις από την Lampedusa και για να απαιτήσει από την Ιταλία να σεβαστεί τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του διεθνούς και του κοινοτικού δικαίου;

ΕΕ C 299, 08/12/2006