Parlamentsfråga - E-0089/2007Parlamentsfråga
E-0089/2007

Kiselfluorvätesyra

SKRIFTLIG FRÅGA E-0089/07
från Kathy Sinnott (IND/DEM)
till kommissionen

Kiselfluorvätesyra, som används i dricksvatten på Irland, är ett instabilt och mycket giftigt förorenande ämne, som inte lämpar sig att förtäras av människor, djur eller vattenlevande livsformer. Kiselfluorvätesyran är inte tillåten som livsmedel, kosttillskott eller tillsats till livsmedel. Inte heller är den godkänd som läkemedel. Kiselfluorvätesyra uppträder ofta i livsmedel och drycker på Irland, eftersom dessa framställts av fluoriderat vatten i städerna. Inga av de här produkterna är märkta med upplysning om att de innehåller kiselfluorvätesyra.

Fluor är ett gift som anrikas och varken kommissionen eller statsmakterna på Irland har undersökt vad en kronisk exposition för fluor får för folkhälsokonsekvenser, trots att fallen av fluorförgiftning ökat i oroväckande grad på Irland. Omkring tre miljoner människor på Irland är varje dag exponerade för detta förorenande ämne, som inte utprovats och inte heller är tillåtet i lag, och ändå kan de inte få reda på precis hur stora doser de är utsatta för, eftersom det inte finns några krav på att livsmedel och drycker skall vara märkta med upplysningar om hur mycket fluor som ingår i dem eller i vilken form fluoren förekommer. I forskningen om fluor brukar man i stället undersöka mera stabila och mindre giftiga former av detta ämne, såsom natriumfluorid, som kan ingå i tandkräm. Men den ovannämnda giftiga fluorföreningen undersöks inte vid forskningen om fluor.

Europeiska livsmedelsmyndigheten (EFSA) bekräftade för mig den 24 november 2006 att den hittills inte tagit upp frågan om kiselfluorvätesyra, eftersom det inte kommer an på EFSA att bedöma effekterna av behandling av dricksvatten, i och med att vattenledningsvatten inte faller inom myndighetens kompetensområde.

Det oroar mig verkligen att kiselfluorvätesyran, som invånarna i min valkrets dricker, varken tagits med i någon undersökning gjord av EFSA eller ens blivit föremål för en grundläggande undersökning ur säkerhetssynvinkel. I uppgifterna om fluor från EFSA:s paneler sägs det ingenting om de betänkligheter som kiselfluorvätesyra ger upphov till.

EFSA måste påta sig ansvaret för att undersöka alla frågor om säkerheten i samband med förtäring av tillsatser till vatten i form av ingredienser i livsmedel inom EU. En av dessa frågor – alltså att folk får i sig kiselfluorvätesyra med dricksvattnet på Irland – inger utbredda farhågor.

Håller kommissionen med om att det bör göras en undersökning av kiselfluorvätesyra i dricksvatten? Håller kommissionen med om att kiselfluorvätesyra bör förbjudas i dricksvattnet på Irland?

EGT C 293, 05/12/2007