Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-0802/2007Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-0802/2007

Tyrkiets gennemførelse af havretskonventionen

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0802/07
af Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
til Kommissionen

I sin statusrapport om Tyrkiet (SEC(2006) 1390) bemærker Kommissionen, at tiltrædelsespartnerskabet med Tyrkiet indeholder en prioritet på kort sigt om at gå utvetydigt ind for at etablere gode forbindelser med naboerne, tage fat om alle kilder til konflikter med naboer og afholde sig fra enhver handling, der kunne influere negativt på en fredelig løsning af grænsestridigheder. Den understreger også, at casus belli-henvisningen i forbindelse med den mulige udvidelse af græsk territorialfarvand i den beslutning, som Den Store Tyrkiske Nationalforsamling vedtog i 1995, forbliver uændret.

Republikken Cypern har undertegnet bilaterale aftaler med Egypten og Libanon om den fælles regulering af deres eksklusive økonomiske zone i overensstemmelse med bestemmelserne i den internationale havretskonvention, som også indgår i EU's acquis. Tyrkiet, som ikke har undertegnet havretskonventionen, reagerede med at true Cypern, Libanon og Egypten og erklære, at den betragter de undertegnede aftaler som ugyldige. Den tyrkiske regering undergraver dermed de gode forbindelser med EU's medlemsstater og med tredjelande.

Kommissionen bedes i lyset af ovenstående oplyse følgende:

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at meddele Tyrkiet, at det ikke har nogen ret til at rejse tvivl om medlemsstaternes suveræne rettigheder på grundlag af internationale konventioner og EU's acquis?

Hvordan vil den omgående overtale Tyrkiet til at acceptere havretskonventionen, som indgår i EU's acquis og er grundlaget for bilæggelse af enhver havretlig uenighed, der måtte opstå?

EFT C 293 af 05/12/2007