Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0802/2007Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0802/2007

Εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας από την Τουρκία

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0802/07
υποβολή: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
προς την Επιτροπή

Στην Έκθεση Προόδου για την Τουρκία το 2006, που παρουσίασε η Επιτροπή (SEC(2006) 1390, 8.11.2006) σημειώνεται ότι η εταιρική σχέση για την ένταξη της Τουρκίας περιελάμβανε ως βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα να δεσμευτεί αμετακίνητα σε σχέσεις καλής γειτονίας, να διευθετήσει οποιεσδήποτε αιτίες τριβών με τους γείτονες της και να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία ειρηνικής διευθέτησης συνοριακών διαφορών. Ακόμη υπογραμμίζεται ότι η αναφορά του «casus belli» σε σχέση με την πιθανή επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε από την Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση το 1995, παραμένει αμετάβλητη.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε διμερείς συμφωνίες με την Αίγυπτο και το Λίβανο για την αμοιβαία ρύθμιση της αποκλειστικής οικονομικής τους ζώνης σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία αποτελεί και κοινοτικό κεκτημένο. Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση της Τουρκίας, που δεν έχει υπογράψει την UNCLOS, η οποία με ανακοινώσεις της απειλεί την Κύπρο, το Λίβανο και την Αίγυπτο και θεωρεί άκυρες τις υπογραφείσες συμφωνίες. Με τις ενέργειες αυτές η τουρκική κυβέρνηση δυναμιτίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής. Ένωσης αλλά και με τρίτες χώρες.

Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ενημερώσει την Τουρκία ότι δεν έχει δικαίωμα να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών, που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και το κοινοτικό κεκτημένο;

Με ποιό τρόπο θα πείσει την Τουρκία να δεχθεί άμεσα το Δίκαιο της Θάλασσας, που αποτελεί κοινοτικό κεκτημένο και βάση για τη διευθέτηση οποιωνδήποτε διαφορών στο θαλάσσιο χώρο;

ΕΕ C 293, 05/12/2007