Parlamentsfråga - E-0802/2007Parlamentsfråga
E-0802/2007

Turkiets genomförande av havsrätten

SKRIFTLIG FRÅGA E-0802/07
från Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
till kommissionen

I 2006 års lägesrapport om Turkiet (SEK(2006)1390, 8.11.2006) konstaterar kommissionen att anslutningspartnerskapet för Turkiet omfattar att på kort sikt prioritera ett tydligt engagemang för god grannsämja genom att hantera alla källor till osämja med grannländer och att avstå från alla åtgärder som skulle kunna få negativa följder för den process som pågår för att nå en fredlig lösning på gränstvister. Man betonar också att hänvisningen till ”casus belli” i samband med det eventuella utvidgandet av de grekiska territorialvattnen i den resolution som antogs av Turkiets nationalförsamling 1995 kvarstår.

Republiken Cypern har undertecknat bilaterala avtal med Egypten och Libanon som avser den gemensamma förordningen om deras exklusiva ekonomiska zon i enlighet med bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention (UNCLOS), som också utgör en del av gemenskapens regelverk. Turkiet, som inte har undertecknat UNCLOS, svarade med att hota Cypern, Libanon och Egypten och hävda att man anser att de avtal som har undertecknats är ogiltiga. Med dessa åtgärder undergräver den turkiska regeringen den goda grannsämjan med medlemsstater i Europeiska unionen och med tredjeländer.

Mot bakgrund av detta skulle jag vilja ha svar på följande frågor:

Vilka åtgärder har kommissionen för avsikt att vidta för att meddela Turkiet att landet inte har rätt att ifrågasätta medlemsstaters suveräna rättigheter som grundas på internationella konventioner och gemenskapens regelverk?

Hur tänker man gå till väga för att omedelbart övertala Turkiet att godta havsrätten, som utgör en del av gemenskapens regelverk och en grund för en lösning av tvister som skulle kunna uppstå på det maritima området?

EGT C 293, 05/12/2007