Parlementaire vraag - E-4878/2007Parlementaire vraag
E-4878/2007

  Beoefening van de jacht en de schietsport door jongeren

  SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4878/07
  van Hannu Takkula (ALDE)
  aan de Raad

  In Finland is bezorgdheid ontstaan over de positie van jongeren die de jacht en de schietsport beoefenen na de toekomstige inwerkingtreding van wijzigingen in de Wapenrichtlijn (91/477/EEG[1]), die momenteel door het Europees Parlement worden behandeld. De leden van de parlementaire Commissie interne markt en consumentenbescherming lijken deze bezorgdheid echter als voorbarig en onnodig te beschouwen. De richtlijn is er niet op gericht de Finse praktijken te wijzigen, maar om in de eerste plaats op te treden tegen illegale wapens waarover criminele organisaties in verschillende lidstaten van de Europese Unie beschikken. Uit de statistieken blijkt dat zich in Finland geen problemen hebben voorgedaan met vuurwapengebruik door jongeren, maar dat jongeren die de jacht en de schietsport beoefenen zich verantwoordelijke en serieuze wapengebruikers hebben betoond.

  De besluitvorming binnen het Europees Parlement moet altijd worden beschouwd in de context van de gehele Unie. In veel lidstaten van de Europese Unie is een zeer groot aantal niet-geregistreerde wapens in gebruik. Vanuit het oogpunt van de veiligheid van de burgers in die landen is het zonder meer belangrijk dat de herziening in werking treedt.

  In Finland is de jacht echter goed geregeld en goed georganiseerd en wordt op duurzame wijze bedreven. Tegenwoordig kan in Finland een jongere tussen de 15 en 18 jaar oud met de vergunning van zijn ouder of verzorger en door aan te tonen dat hij de jacht of de schietsport beoefent een wapen aanschaffen en daarmee zelfstandig het bos ingaan. Naar mijn mening hoeft er in deze situatie geen verandering te komen.

  De jacht is een gezonde hobby die in de natuur wordt beoefend en die door de maatschappij gesteund moet worden. Het geeft geen pas jongeren te verbieden zich hiermee bezig te houden. Het is van groot belang dat de Europese wapenrichtlijn op juiste en duidelijke wijze wordt geformuleerd bij de komende behandeling. De bewoording van de richtlijn mag er niet toe leiden dat deze zodanig kan worden uitgelegd dat de huidige praktijk in Finland wordt beperkt voor wat betreft het beoefenen van de jacht of de schietsport door jongeren. Om de huidige stand van zaken te kunnen handhaven kan het nodig zijn aan het voorstel voor een richtlijn een expliciete passage toe te voegen met betrekking tot Finland of de jacht, waaruit blijkt dat de huidige situatie kan blijven voortbestaan. Op die manier kan een eventuele verkeerde uitlegging waarschijnlijk worden voorkomen.

  Welke maatregelen gaat de Raad nemen om het beoefenen van de jacht en de schietsport door jongeren in Finland volgens de huidige praktijk ook in de toekomst mogelijk te maken?

  PB C 191 van 29/07/2008