Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-5724/2007Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-5724/2007

Κωδικοί ανίχνευσης σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και έγχρωμους εκτυπωτές λέιζερ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-5724/07
υποβολή: Satu Hassi (Verts/ALE)
προς την Επιτροπή

Αναφορές του Τύπου επισημαίνουν εδώ και αρκετά χρόνια ότι διάφορα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και έγχρωμοι εκτυπωτές λέιζερ που πωλούνται στους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιέχουν μηχανισμούς ανίχνευσης για τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων[1]. Η ύπαρξη αυτών των μηχανισμών έχει αποκαλυφθεί από ορισμένους κατασκευαστές, αλλά όχι από κάποιους άλλους[2]. Σύμφωνα με αναφορές του Τύπου, αυτές οι συσκευές τυπώνουν αόρατα σχέδια από μικρές κίτρινες τελείες σε όλα τα παραγόμενα έγγραφα και τα σχέδια αυτά μπορούν να συμβάλλουν στον εντοπισμό της προέλευσης οποιουδήποτε τέτοιου εγγράφου. Ορισμένοι κατασκευαστές έχουν δηλώσει ότι αυτά τα μέτρα εφαρμόστηκαν ώστε να αποτραπεί η πλαστογραφία. Οι κατασκευαστές δεν έχουν εξηγήσει δημοσίως πώς λειτουργούν οι κωδικοί ανίχνευσης ή ποιες πληροφορίες κωδικοποιούνται.

Πρόσφατες έρευνες πολιτών αναφέρουν ότι ορισμένοι εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα κωδικοποιούν τους σειριακούς τους αριθμούς και την ημερομηνία και ώρα εκτύπωσης σε κάθε σελίδα, και ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν να διαβαστούν από ιδιώτες καθώς και από τις δημόσιες αρχές[3]. Κάποιοι καταναλωτές θεωρούν την παρουσία των κωδικών ανίχνευσης ως εισβολή στην ιδιωτική τους ζωή και έχουν ζητήσει, χωρίς αποτέλεσμα, από τους κατασκευαστές να απενεργοποιήσουν αυτή τη λειτουργία[4].

Γνωρίζει η Επιτροπή κάποιο νομικό πλαίσιο ή υποχρεώσεις που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο ή την εθνική νομοθεσία σχετικά με τη χρήση αυτών των μηχανισμών ανίχνευσης; Πιστεύει η Επιτροπή ότι οι τρέχουσες πρακτικές των κατασκευαστών σε σχέση με αυτό το θέμα, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλύψεών τους προς τους καταναλωτές, συνάδουν με τη συναφή κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και περί προστασίας των καταναλωτών;

ΕΕ C 191, 29/07/2008